Home » Information » Про систему експертизи по встановленню причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Про систему експертизи по встановленню причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я
і Міністерства надзвичайних ситуацій України
від «___» _________ р. N __/____

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
«___» _________ р. за N _____/______-

ПОЛОЖЕННЯ
про систему експертизи по встановленню причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

I. Загальні положення
1.1. Складовими системи експертизи по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності і причин смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС є:
для дорослих – Центральна та Донецька й Львівська регіональні міжвідомчі експертні комісії (далі – Центральна МЕК та РМЕК), обласні (міські) спеціалізовані медико-соціальні експертні комісії (далі – облспецМСЕК);
для дітей – Центральна дитяча спеціалізована лікарсько-консультативна комісія (далі – Центральна дитяча спецЛКК) та Рівненська обласна спеціалізована лікарсько-консультативна комісія (далі – Рівненська облспецЛКК).

1.2. Система експертизи по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності і причин смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС запроваджується спільним рішенням Міністерства охорони здоров’я і Міністерства надзвичайних ситуацій України. За медичною експертною діяльністю міжвідомчі експертні комісії для дорослого населення підпорядковуються МОЗ України, за фінансовими питаннями Міністерству надзвичайних ситуацій України. За експертними та методичними питаннями міжвідомчі експертні комісії, підзвітні Центральній міжвідомчий експертній комісії. Центральна дитяча спецЛКК підпорядковується та підзвітна МОЗ України. Рівненська обласна спеціалізована ЛКК для дитячого населення підзвітна Центральній дитячій спецЛКК.
Комісії у своїй роботі керуються Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у зазначеній сфері, нормативно-правовими актами з питань медико-соціальної експертизи та цим Положенням. Обласні спеціалізовані ЛКК для дорослого населення за експертними та методичними питаннями підзвітні відповідній регіональній та Центральній міжвідомчим експертним комісіям.

1.3. Основною метою системи експертизи є з’ясування причин та обставин виникнення захворювань та ускладнень їх перебігу і наявності можливого впливу іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС на їх розвиток, вивчення причин інвалідизації і зв’язок причин смерті із зазначеними хворобами, офіційне підтвердження такого зв’язку, сприяння проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності та своєчасної соціально-трудової реабілітації постраждалих.

1.4. Експертизі по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності і причин смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС підлягають особи, які за чинним законодавством мають статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1.5. Експертиза виявляє компенсаторно-адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприятиме функціональній, психологічній, соціальній, професійній реабілітації та адаптації постраждалих.

1.6. Висновки експертних комісій про причини захворювань постраждалих осіб є підставою для підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і видів їх діяльності, для надання їм пільг, передбачених чинним законодавством.

1.7. Витрати на утримання Центральної та регіональних міжвідомчих експертних комісій здійснює МНС України за рахунок коштів державної бюджетної програмами КПКВК 3202060 «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Фінансування діяльності Центральної дитячої спецЛКК та Рівненської дитячої облспецЛКК здійснюється за рахунок коштів на утримання лікувальних закладів, на базі яких їх створено.

1.8. Оплата праці членів експертних комісій здійснюється відповідно до діючих ставок погодинної оплати праці спеціалістів-консультантів в розмірі 50 відсотків від рівнів, встановлених для працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства.
Оплата праці експертів консультативної групи за експертизу однієї медичної справи здійснюється, як за консультацію тривалістю 0,5 години.
Оплата праці співробітників технічної групи здійснюється за умовами праці, встановленими для відповідних закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів). При цьому на керівника (завідуючого відділенням експертизи) поширюються всі умови оплати праці керівників обласних центрів медико-соціальної експертизи.

1.9. Експертні комісії мають бланки, штамп і печатку затвердженого Міністерством охорони здоров’я зразка.

II. Організація і склад експертних комісій
2.1. Експертні комісії утворюються, реорганізуються і ліквідуються спільним наказом Міністерства охорони здоров’я і Міністерства надзвичайних ситуацій України.
2.2. Експертні комісії проводять роботу на базі лікувально-профілактичних закладів, які надають їм приміщення, медичне та інше обладнання, засоби зв’язку, необхідні для проведення експертизи медичних експертних справ осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та для зберігання документації (архівів). Центральна міжвідомча експертна комісія здійснює свою діяльність на базі головної державної установи з надання лікувально-профілактичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС – Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України. Центральна дитяча спецЛКК здійснює свою діяльність на базі ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» МОЗ України.
В окремих випадках, експертні комісії можуть розміщуватись у приміщеннях, що надаються їм за рішенням місцевої державної адміністрації.

2.3. Організація експертних комісій проводиться з урахуванням чисельності постраждалого населення, що проживає на території діяльності такої комісії.

2.4. До складу експертної комісії входить члени експертної комісії, експерти консультативної групи і технічна група.

2.5.1. Склад регіональних експертних комісій та облспецЛКК дітей затверджується раз на два роки Міністерством охорони здоров’я і Міністерством надзвичайних ситуацій за поданням управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій. Склад Центральної міжвідомчої експертної комісії та Центральної дитячої спеціалізованої ЛКК затверджується раз на три роки Міністерством охорони здоров’я і Міністерством надзвичайних ситуацій.
До складу членів експертних комісій входять фахівці в галузі радіаційної медицини та медичних спеціальностей, пов’язаних з наданням медичної допомоги постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, а також представники МОЗ України.

2.5.2. Експерти консультативної групи формуються з числа висококваліфікованих фахівців з різних медичних спеціальностей, які також пройшли підготовку з радіаційної медицини та медико-соціальної експертизи. Склад експертної консультативної групи затверджується Головою експертної комісії.

2.5.3. Член експертної комісії не може одночасно бути експертом консультативної групи і навпаки.

2.5.4. При ліквідації міжвідомчих експертних комісій та облспецЛКК, архіви передають до міжвідомчої експертної комісії за регіональним підпорядкуванням або до Центральної міжвідомчої експертної комісії, при ліквідації дитячих облспецЛКК архівні справи передаються до архіву Центральної дитячої спеціалізованої ЛКК, якщо інше не передбачено спільним наказом МОЗ і МНС України. Справи давністю понад 25 років передаються до архіву Центральної міжвідомчої експертної комісії.

III. Основні завдання та напрямки діяльності експертних комісій:
3.1. Центральна та регіональні МЕК, Центральна та Рівненська дитячі спеціалізовані ЛКК здійснюють медико-соціальну експертизу медичних справ постраждалого населення та надають експертні висновки щодо зв’язку хвороб та патологічних станів з впливом іонізуючого випромінювання та інших пошкоджуючих чинників в умовах аварії на Чорнобильській АЕС.

3.2. Центральна міжвідомча експертна комісія та Центральна дитяча спеціалізована лікарсько-консультативна комісія:
проводять розгляд медичних справ всіх категорій постраждалого дорослого та дитячого населення, незалежно від виробничої підпорядкованості та проживання;
здійснюють контроль експертної діяльності та науково-методичне керівництво роботи регіональних міжвідомчих експертних комісій та дитячої облспецЛКК;
контролюють (не менше 1 разу на 2 роки) та аналізують роботу відповідних ланок системи експертизи; перевіряють ухвалені ними рішення і, в разі визнання їх безпідставними, змінюють;
розробляють і подають на затвердження до МОЗ інструктивно-методичну документацію та форми відомчої звітної документації;
проводять у складних випадках розгляд медичних справ постраждалих за направленням МОЗ України;
надають консультативну допомогу лікарям регіональних міжвідомчих експертних комісій, дитячий облспецЛКК та лікарям лікувально-профілактичних закладів;
впроваджують у практику роботи експертних комісій науково-обгрунтовані методології, принципи і методи, готують пропозиції щодо вдосконалення та оптимізації експертизи по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності і причин смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
вживають заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації фахівців експертних комісій;
забезпечують разом з адміністрацією базових лікувально-профілактичних закладів зберігання медичної експертної документації та ведення архіву медичних експертних справ;
співпрацюють з громадськими організаціями постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС при розгляді питання щодо встановлення причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

3.3. Регіональні міжвідомчі експертні комісії та Рівненська дитяча облспецЛКК:
проводять розгляд медичних справ всіх категорій постраждалого дорослого та дитячого населення, згідно з регіональним розподілом;
вивчають структуру і динаміку захворюваності за групами, причинами, окремими хворобами і територіальними ознаками;
разом з лікувально-профілактичними закладами вивчають результати диспансеризації (переважно осіб, які хворіють часто і тривалий період, та інвалідів), а разом з спецМСЕК – результати та ефективність реабілітації інвалідів;
надають консультативну допомогу лікарям лікувально-профілактичних закладів з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації постраждалих;
аналізують стан здоров’я постраждалого населення, прогнозують динаміку і структуру захворюваності, що пов’язана з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС;
інформують місцеві державні адміністрації, профспілкові організації та громадськість про рівні захворюваності, що пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

IV. Права експертних комісій.
Експертні комісії мають право:
одержувати від органів і закладів охорони здоров’я, підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності і видів діяльності) відомості, необхідні для роботи комісії;
направляти постраждалих осіб, які подали медичні справи на розгляд експертних комісій, до спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів для уточнення діагнозу і відповідного лікування.

V. Організація роботи та звітність:
5.1. Засідання експертних комісій проводяться щомісяця, а при необхідності – частіше. План засідань комісії визначається Головою комісії з урахуванням кількості медичних справ і термінів їх розгляду.

5.2. Термін розгляду медичних експертних справ:
до трьох місяців – для Центральної міжвідомчої експертної комісії та Центральної дитячої спеціалізованої лікарсько-консультативної комісії;
до двох місяців – для інших експертних комісій.
Термін розгляду медичних справ відраховується від дати реєстрації медичної експертної справи у відповідній комісії.

5.3. Дитяча облспецЛКК звітує про діяльність перед управліннями охорони здоров’я і Центральною дитячою спецЛКК – щоквартально, не пізніше 10 числа першого місяця нового кварталу.

5.4. Регіональні міжвідомчі експертні комісії звітують перед Центральною міжвідомчою експертною комісією двічі на рік – до 20 числа першого місяця півріччя, наступного за звітним.

5.5. Центральна міжвідомча експертна комісія звітує перед Міністерством охорони здоров’я та Міністерством надзвичайних ситуацій України, а Центральна дитяча спецЛКК перед Центральною МЕК і МОЗ України щороку,
– до 20 лютого року, наступного за звітним, про діяльність системи експертизи по встановленню причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС.

5.6. Центральна міжвідомча експертна комісія щороку, до 1 березня року, наступного за звітним, інформує Мінсоцполітики України про щорічні і порівняльні показники діяльності системи експертизи по встановленню причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

VI. Розгляд медичних справ в експертних комісіях
6.1. Розгляд медичних справ в експертних комісіях проводиться за особистим зверненням хворого та/або направленням спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, або лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання при наявності статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи шляхом експертної оцінки документації зазначеної в переліках для дорослого та дитячого населення.

6.1.1. Постраждалі при представленні документації до експертної комісії надають інформовану згоду щодо поінформування про заплановану експертизу їх медичної справи за умов захисту прав пацієнта та дотримання законодавства щодо персональних даних. Інформована згода постраждалого погоджує включення визначених персональних даних пацієнта (прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, область та район реєстрації, комісія, що буде розглядати медичну справу) до бази даних, що буде розміщена у режимі авторизованого доступу на веб-сторінці Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України (для дітей – на веб-сторінці Державного закладу “Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення” МОЗ України).

6.1.2. Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України і державний заклад “Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення” МОЗ України надають на своїх веб-сторінках уповноваженим представникам громадських організацій осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, що визначені Кабінетом Міністрів України, авторизований доступ до інформації щодо осіб, документи яких винесено на експертизу.
Персональні дані постраждалих осіб доступні для ознайомлення в режимі авторизованого доступу протягом двох тижнів.

6.1.3. Протягом наступних двох тижнів громадські організації можуть подати до МЕК і дитячої спецЛКК мотивовані заперечення щодо невідповідності статусу постраждалого особи, документи якої представлені на експертизу медичної справи. Раз на тиждень комісії направляють до місцевих органів виконавчої влади запит про підтвердження статусу постраждалого таких осіб.

6.1.4. МЕК та дитячі спецЛКК зобов’язані прийняти від громадських організацій заперечення щодо статусу постраждалої особи, яка претендує на включення до чергового реєстру експертизи медичних справ постраждалих, із подальшим невідкладним направленням відповідної інформації на поглиблену перевірку до місцевих органів виконавчої влади.

6.1.5. За відсутності заперечень громадських організацій у термін, зазначений п. 6.1.3 цього Положення, постраждалий включається до реєстру для проведення експертизи на черговому засіданні МЕК або дитячої спецЛКК.

6.1.6. При надходженні заперечень громадських організацій у зазначений п. 6.1.3 цього Положення, постраждалий виключається із реєстру для проведення експертизи на черговому засіданні МЕК або дитячої спецЛКК..

6.1.7. До надходження на адресу МЕК або дитячої спецЛКК відомостей від місцевих органів виконавчої влади щодо статусу зазначеної особи, експертний розгляд справи постраждалого припиняється.

6.1.8. Якщо місцеві органи виконавчої влади підтвердили статус особи, медичний експертний розгляд справи постраждалого відновлюється.
Якщо місцеві органи виконавчої влади не підтвердили статус особи, справа постраждалого повертається без розгляду.
Якщо місцеві органи виконавчої влади протягом 30 календарних днів від дати направлення запиту не надали відповідь, медичний експертний розгляд справи постраждалого відновлюється.

6.1.9. Після надходження відомостей від місцевих органів виконавчої влади щодо статусу особи, МЕК або дитяча спецЛКК приймає рішення щодо подальшої процедури по суті справи.

6.1.10. Раз на квартал МЕК і дитяча спецЛКК інформують громадські організації що мають авторизований доступ до інформації щодо осіб, документи яких винесено на експертизу в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України і Мінсоцполітики України про узагальнені результати розгляду заперечень місцевими органами виконавчої влади.

6.2. Центральна міжвідомча експертна комісія приймає до експертного розгляду медичні справи всіх категорій постраждалих, незалежно від виробничої підпорядкованості та проживання, а саме:
конфліктні та складні для вирішення медичні справи, направлені з МОЗ та МНС, регіональних міжвідомчих експертних комісій, спеціалізованих лікувально-профілактичних медичних закладів;
медичні експертні справи за направленням державних, урядових, громадських організацій, за наполяганням адміністрації лікувально-профілактичних медичних закладів та хворих особисто;
медичні експертні справи осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та продовжують працювати в тридцяти-кілометровій зоні відчуження, ДСП ЧАЕС, на об’єкті “Укриття” ДСП ЧАЕС, у тому числі з числа працівників, які приймають участь в роботах з трансформування об’єкту «Укриття» ДСП ЧАЕС на екологічно безпечну систему і мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
медичні експертні справи осіб, які прирівняні до статусу постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС для встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і причини смерті виключно з дією іонізуючого випромінювання та особи, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, і яких віднесено до відповідних категорій осіб, які отримали статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
проводить перегляд прийнятих рішень за наявності нових даних щодо статусу постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та/або медичної документації, що надаються місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, МОЗ, МНС та Мінсоцполітики України.

6.3. Центральна дитяча спецЛКК приймає на розгляд медичні справи всіх категорій дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи згідно з регіональним переліком, а також при виникненні конфліктів та у складних для експертизи випадках.

6.4. Регіональні міжвідомчі експертні комісії приймають на розгляд:
медичні експертні справи всіх категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, згідно з регіональним переліком.

6.5. Рівненська обласна спеціалізована лікарсько-консультативна комісія для дітей приймають на розгляд медичні справи дітей, які мають статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи згідно з регіональним переліком.

6.6. Регіональний перелік затверджується спільним наказом МОЗ та МНС України.

6.7. Експертиза медичної документації повинна проходити після повного та всебічного (за необхідності в динаміці) медичного обстеження постраждалого, проведення необхідних досліджень, визначення та верифікації на засадах доказової медицини клініко-функціонального діагнозу.

6.8. Відповідальність за якість медичного обстеження та обґрунтованість встановленого діагнозу покладається на керівника спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, або лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання.

6.9. Експертні комісії при встановленні причинного зв’язку хвороб, інвалідності і причин смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників аварії на Чорнобильській АЕС керуються нормативно-правовими актами МОЗ України. Центральна міжвідомча експертна комісія та Центральна дитяча спецЛКК при розгляді медичної експертної документації, за наявності науково-обгрунтованих доказових клінічних, лабораторних, інструментальних, дозиметричних, радіаційно-гігієнічних даних та обставин може приймати рішення по суті справи. Про кожний подібний випадок комісії інформують МОЗ України і направляють експертний висновок з обґрунтуванням прийнятого рішення.

6.10. Технічна група експертної комісії приймає медичні експертні справи, документально їх фіксує, готує їх для розгляду експертами консультативної групи, після розгляду експертною комісією формує їх для архіву.
Група експертів консультативної групи проводить медичну експертизу медичної експертної справи, визначає основну хворобу, обґрунтовує можливий її зв’язок (чи його відсутність) з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, подає підсумки і рекомендації на засідання експертної комісії.
Члени експертної комісії після обговорення медичної експертної справи голосуванням ухвалюють рішення про наявність (відсутність) зв’язку хвороб, інвалідності і причини смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників аварії на Чорнобильській АЕС.
Засідання експертних комісій та експертиза медичних справ проводяться поза нормою робочого часу за основним місцем роботи.

6.11. Експертні комісії проводять засідання при наявності не менше двох третин її членів. Рішення приймається більшістю голосів складу комісії. При рівності голосів вирішальним є голос голови експертної комісії. Член експертної комісії, який не згодний з прийнятим рішенням, у письмовому вигляді викладає свої особливу позицію, яка додається до протоколу засідання. На вимогу такого члена комісії протокол засідання надсилається до Міністерства охорони здоров’я. Рішення заносяться до протоколу засідання експертної комісії, підписуються головою та членами комісії, засвідчуються печаткою комісії.

6.12. Якщо голова або окремі члени експертної комісії не згодні з висновком експерта консультативної групи – до експертного висновку вноситься їх особлива думка.

6.13. Датою встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і причини смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників аварії на Чорнобильській АЕС вважається день прийняття рішення експертною комісією.

6.14. Повторний розгляд медичних справ у разі невизнання причинного зв’язку проводиться тією ж експертною комісією за умови надходження додаткових відомостей про зміни у стані здоров’я і працездатності постраждалого або при виявленні фактів неповного врахування або інтерпретації медичних та дозиметричних даних, яких припустилися при встановленні причинного зв’язку хвороб, інвалідності і причини смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників аварії на Чорнобильській АЕС, але не раніше ніж через шість місяців після попереднього розгляду.
У разі встановлення факту помилки з боку експертної комісії при встановленні причинного зв’язку хвороб, інвалідності і причини смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників аварії на Чорнобильській АЕС, повторний розгляд медичних справ проводиться на найближчому засіданні комісії.
Центральна міжвідомча експертна комісія та Центральна дитяча спеціалізована лікарсько-консультативна комісія можуть проводити перевірку медичних експертних справ підзвітних експертних комісій і, за наявності обґрунтованих причин та обставин, можуть відміняти попереднє рішення і призначати повторний розгляд справи. Про кожний випадок перегляду справи за таких обставин, Центральна МЕК та Центральна дитяча спецЛКК терміново інформують МОЗ України.

6.15. Експертні комісії в місячний термін видають/надсилають експертний висновок особам, яким встановлено (не встановлено) причинний зв’язок хвороб, інвалідності і причини смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

6.16. Експертні комісії в двохмісячний термін після проведення експертизи подають інформацію про постраждалих, у яких встановлено причинний зв’язок хвороб з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, до Українського центру інформаційних технологій і Національного реєстру для внесення до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.17. Форми документів, що використовуються в роботі експертних комісій, затверджуються Міністерством охорони здоров’я.

VII. Порядок оскарження рішення експертних комісій
7.1. У разі незгоди заявника з рішенням:
регіональної міжвідомчої експертної комісії – медична справа може бути розглянута в Центральній міжвідомчій експертній комісії.
дитячої облспецЛКК – медична справа може бути розглянута на Центральній дитячій спецЛКК;

7.2. Рішення Центральної міжвідомчої експертної комісії та Центральної дитячої спеціалізованої лікарсько-консультативної комісії може бути оскаржене до Міністерства охорони здоров’я України.
Міністерство охорони здоров’я України при виявленні фактів порушення цього Положення доручає фахівцям розглянути питання, рішення з якого оскаржується щодо відповідності цьому Положенню і, за їх висновками, передає медичну справу для прийняття позачергового рішення до Центральної міжвідомчої експертної комісії, або Центральної дитячої спецЛКК.

7.3. Рішення Центральної міжвідомчої експертної комісії та Центральної дитячої спецЛКК, що містить відмову щодо зв’язку хвороб, може бути оскаржене у суді в порядки визначеному чинним законодавством. У разі оскарження рішення Центральної міжвідомчої експертної комісії або Центральної дитячої спецЛКК, що містить відмову щодо зв’язку хвороб у суді необхідно залучати до участі у справі експертів в галузі радіаційної медицини та медико-соціальної експертизи, які мають відповідні кваліфікаційні документи МОЗ, НАМН України, та наукові ступені і вчені звання МОН молодьспорту (колишня ВАК) України.

Завідуючий сектором радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

В.О.Лисак

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я
і Міністерства надзвичайних ситуацій України
від «___» _________ р. N __/____

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
«___» _________ р. за N _____/______-

СКЛАД
Центральної міжвідомчої експертної комісії МОЗ та МНС України по встановленню причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

№ п/п

П.І.Б.

Посада

Спеціальність
1.

Сушко
Віктор Олександрович

завідувач відділу моніторингу стану здоров’я працівників атомної енергетики і промисловості та відділення пульмонології відділу терапії радіаційних наслідків ННЦРМ НАМН України, д-р мед. наук, (за згодою), Голова комісії

радіобіологія медична, внутрішні хвороби, пульмонологія, ендоскопія, судова медицина, організація охорони здоров’я
2.

Берестяна
Жанна Миколаївна

завідувач відділення експертизи клініки ННЦРМ НАМН України, (за згодою), заступник голови комісії

внутрішні хвороби, організація охорони здоров’я
3.

Білий
Давид Олександрович

старший науковий співробітник відділу радіоіндукованої загальної та ендокринної патології ННЦРМ НАМН України, д-р мед. наук, (за згодою)

радіобіологія медична, кардіологія
4.

БІЛЯЄВА
Марина Миколаївна

заступник начальника Управління – начальник відділу з питань експертизи тимчасової непрацездатності виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, (за згодою)

медико-соціальна експертиза, організація охорони здоров’я
5.

Грищенко
Володимир Григорович

провідний науковий співробітник відділення епідеміології раку ННЦРМ НАМН України, канд. мед. наук, ст. н. с., (за згодою)

онкологія, хірургія, епідеміологія
6.

Дягіль
Ірина Сергіївна

завідувач відділення радіаційної онкогематології та трансплантації стовбурових клітин ННЦРМ НАМН України, д-р мед. наук, (за згодою)

гематологія, радіобіологія медична
7.

Кравченко
Анатолій Миколайович

завідувач відділу внутрішньої медицини ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» при ДУС Президента України, д-р мед. наук, (за згодою)

кардіологія, внутрішні хвороби
8.

Ковальов
Олександр Сергійович

завідувач відділенням радіаційної кардіології Клініки ННЦРМ НАМН України, канд. мед. наук, ст. н. с., (за згодою)

кардіологія
9.

Кондрашова Валентина Григорівна

провідний науковий співробітник відділу радіаційної педіатрії, вродженої, та спадкової патології ННЦРМ НАМН України, канд. мед. наук, ст. н. с., (за згодою)

педіатрія
10.

Логановський
Костянтин Миколайович

завідувач відділу радіаційної психоневрології ННЦРМ НАМН України, д-р мед. наук, професор, (за згодою)

радіобіологія медична, психіатрія, наркологія, неврологія

11.

Михайличенко
Борис Валентинович

завідувач кафедри судової медицини Національного Медичного Університету ім. О.О.Богомольця, д-р мед. наук, професор, (за згодою)

судова медицина
12.

Морозов
Олександр Михайлович

професор кафедри Національної академії Служби безпеки України, д-р мед. наук, професор, (за згодою)

психіатрія
13.

Самойлов
Олександр Олександрович

завідувач відділенням радіаційної ендокринології Клініки ННЦРМ НАМН України, канд. мед. наук, (за згодою)

ендокринологія, патоморфологія
14.

Черняк
Сергій Іванович

заступник начальника відділу медико-соціальної експертизи Управління медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ

медико-соціальна експертиза, організація охорони здоров’я
15.

ЧУМАК
Вадим Віталійович

завідувач лабораторії дозиметрії зовнішнього опромінення ННЦРМ НАМН України, д-р біол. наук, (за згодою)

радіобіологія,
дозиметрія,
радіаційна безпека
16.

ШИЛЕНКО
Віктор Миколайович

Начальник-Головний лікар спеціалізованої медико-санітарної частини № 5

внутрішні хвороби, організація охорони здоров’я

Завідуючий сектором радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

В.О.Лисак

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я
і Міністерства надзвичайних ситуацій України
від «___» _________ р. N __/____

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
«___» _________ р. за N _____/______-

СКЛАД
Центральної дитячої спеціалізованої лікарсько-консультативної комісії по встановленню причинного зв’язку хвороб та патологічних станів з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

№ п/п

П.І.Б.

Посада

Спеціальність
1.

Боженко
Вадим Борисович

головний лікар ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» МОЗ України, Голова комісії

організація охорони здоров’я, токсикологія, психіатрія
2.

Антипкін
Юрій Геннадійович

директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», академік НАМН України, д-р мед. наук, професор, (за згодою)

педіатрія
3.

АРАБСЬКА Людмила Павлівна

головний науковий співробітник відділення захворювань органів дихання ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», д-р мед. наук, ст.н.с., (за згодою)

дитяча пульмонологія та алергологія
4.

Бруслова
Катерина Михайлівна

завідувач відділенням радіаційної гематології дитячого віку Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, д-р мед. наук, (за згодою)

дитяча гематологія
5.

Гудзь
Надія Миколаївна

заступник головного лікаря ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» МОЗ України з медичної частини, заступник Голови комісії

неврологія, організація охорони здоров’я
6.

РУДЕНКО
Євген Олегович

асистент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, канд. мед. наук, (за згодою)

лікар-хірург дитячий
7.

Копилова
Ольга Василівна

провідний науковий співробітник відділу радіоіндукованої загальної та ендокринної патології Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, канд. мед. наук, (за згодою)

дитяча ендокринологія
8.

Купраш
Алла Олексіївна

завідуючий ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» МОЗ України

педіатрія
9.

ЛИСАК Василь Олександрович

Завідувач сектору з радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС Управління медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи МОЗ України

організація охорони здоров’я, торакальна хірургія
10.

Степанова
Євгенія Іванівна

завідувач відділу радіаційної педіатрії, вродженої та спадкової патології Інституту клінічної радіології Національний науковий центр радіаційної медицини АМН України, д-р мед. наук, професор, (за згодою)

педіатрія, медична генетика

Завідуючий сектором радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

В.О.Лисак

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я
і Міністерства надзвичайних ситуацій України
від «___» _________ р. N __/____

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
«___» _________ р. за N _____/______-

Типовий штатний розклад технічної групи
Центральної та регіональних міжвідомчих експертних комісій, Центральної та обласної дитячих спеціалізованих лікувально-консультативних комісій

№ п/п

Посада

Кількість посад
Центральна МЕК

Регіональна МЕК

Центральна дитяча спецЛКК

обласна спецЛКК для дітей
1.

Завідувач відділенням експертизи (головний експерт МЕК) – заступник голови експертної комісії

1

1

1

1
2.

Лікар-статистик

1

1

1

1
3.

Медичний статистик

2

1

1

1
4.

Архіваріус

2

1

1

1
5.

Оператор ЕОМ – друкарка

3

1

1

1
6.

Діловод

2

2

2

2
7.

Інженер-програміст/системний адміністратор

2

1

2

1
8.

Юрист

1

1

Всього:

14

8

10

8

Завідуючий сектором радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

В.О.Лисак

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я
і Міністерства надзвичайних ситуацій України
від «___» _________ р. N __/____

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
«___» _________ р. за N _____/______-

Перелік
міжвідомчих експертних комісій для дорослого населення по встановленню причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді та регіони їх діяльності

№ п/п

Комісії

Регіони
1.

Центральна МЕК

Житомирська, Київська, Черкаська та Чернігівська області, м. Київ, звернення та апеляції з усіх регіонів
2.

Львівська РМЕК

Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області
3.

Донецька РМЕК

Автономна Республіка Крим та м. Севастополь, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Херсонська, Сумська, Харківська області

Завідуючий сектором радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

В.О.Лисак

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я
і Міністерства надзвичайних ситуацій України
від «___» _________ р. N __/____

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
«___» _________ р. за N _____/______-

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих лікарсько-консультативних комісій для дитячого населення по визначенню зв’язку хвороб та патологічних станів у дітей з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

№ п/п

Комісія

Регіони
1.

Центральна дитяча спецЛКК

Автономна Республіка Крим і м. Севастополь, м. Київ, усі області крім: Волинської, Рівненської та Львівської
2.

Рівненська дитяча спецЛКК

Волинська, Рівненська та Львівська області

Завідуючий сектором радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

В.О.Лисак

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я
і Міністерства надзвичайних ситуацій України
від «___» _________ р. N __/____

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
«___» _________ р. за N _____/______-

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються на розгляд до міжвідомчих експертних комісій по встановленню причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС для дорослого населення

1.

Направлення спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу.
2.

Особиста заява хворого.
3.

Особиста інформована згода пацієнта щодо дозволу на передачу його персональних даних до Українського центру інформаційних технологій і Національного реєстру для внесення до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та публічного оприлюднення (інформування через мережу Інтернет громадських організацій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС) щодо подання медичної справи заявника до комісії для експертного розгляду.
4.

Копія посвідчення постраждалого встановленого зразка (завірена нотаріально).
5.

Маршрутний лист або документи про перебування в 30-км зоні відчуження, характер і види виконуваних робіт, відрядні посвідчення, дані про оплату праці, інші підтверджуючі документи (за наявності).
6.

Копія паспорту.
7.

Довідка з місця роботи, завірений витяг з трудової книжки за останнім місцем роботи.
8.

Довідка з житлоуправління, або з сільської Ради про склад сім’ї та місце проживання
9.

Амбулаторна карта з медичної установи за місцем проживання (підлягає поверненню).
10.

Витяг з амбулаторної карти, що містить відомості про стан здоров’я в доаварійний та післяаварійний періоди, первинне звернення за медичною допомогою та відображає динаміку розвитку та перебігу захворювання за встановленими діагнозами, результатами інструментальних та лабораторних обстежень, консультаціями лікарів-спеціалістів (завіряється лікувально-профілактичним закладом).
11.

Виписки з історії хвороби медичних установ, де проводилось лікування та обстеження (копії завірені медичною установою).
12.

Матеріали щодо тимчасової непрацездатності (за наявності, згідно з лікарняними листами).
13.

У випадку стійкої втрати працездатності (інвалідність) – копія довідки з МСЕК (ЛТЕК) з наведенням діагнозу, що спричинив інвалідність.
14.

Результати аналізів та інструментальних досліджень що доказово підтверджують діагнози. При злоякісних захворюваннях – результати морфологічної верифікації пухлини.
15.

При розгляді медичних справ померлих: протокол розтину (патоморфологічного або судово-медичного дослідження); копія свідоцтва про причину смерті; копія свідоцтва про укладення шлюбу; копія паспорту особи, яка подає документи померлого.

Завідуючий сектором радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

В.О.Лисак

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я
і Міністерства надзвичайних ситуацій України
від «___» _________ р. N __/____

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
«___» _________ р. за N _____/______-
ПЕРЕЛІК
медичної та персональної документації, що подається до дитячих спецЛКК для розгляду медичної експертної справи щодо встановлення причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
1. Направлення спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу (вказати захворювання, що подається на розгляд Комісії та його шифр по МКХ 10-го перегляду).
2. Заява батьків (опікуна).
3. Особиста інформована згода батьків (опікунів) хворої дитини щодо дозволу передачі персональних даних до Українського центру інформаційних технологій і Національного реєстру для внесення до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та публічного оприлюднення (інформування через мережу Інтернет громадських організацій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС), про подання медичної справи заявника до комісії для експертного розгляду.
4. Копія посвідчення дитини потерпілої від наслідків аварії на ЧАЕС (завірена нотаріально).
5. Копія посвідчення про народження або паспорта дитини.
6. Копія посвідчення батьків постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС (завірена нотаріально).
7. Копії паспортів батьків (опікунів) постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС.
8. Довідка про перебування дитини в зоні радіоактивного забруднення, при наявності.
9. Довідка про перебування батьків дитини в зоні радіоактивного забруднення, при наявності.
10. Амбулаторна карта дитини з медичної установи за місцем проживання (підлягає поверненню).
11. Детальний витяг з амбулаторної карти дитини (кожна сторінка завірена печаткою лікувально-профілактичного закладу).
12. Виписки з історії хвороби медичних установ, де проводилось лікування та обстеження (копії завірені медичною установою).
13. Копія медичного висновку на дитину – інваліда дитинства або довідки МСЕК з наведенням діагнозу, що спричинив інвалідність (завірена медичним закладом).
14. Результати аналізів та інструментальних досліджень, що доказово підтверджують діагнози.
15. Довідка про місце проживання дитини.

Завідуючий сектором радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

В.О.Лисак